Privacybeleid

 
Het volgende privacybeleid is van toepassing op het gebruik van de website [www.db-electrics.be] (hierna “Website”).

 

Privacy en gegevensbescherming zijn erg belangrijk voor ons. De verzameling en verwerking van uw persoonlijke gegevens gebeurt in overeenstemming met de toepasselijke voorschriften voor gegevensbescherming, met name de EU Algemene Verordening Gegevensbescherming (DSGVO). Wij verzamelen en verwerken uw persoonlijke gegevens om u de bovengenoemde portal aan te bieden. Deze verklaring beschrijft hoe en voor welk doel uw gegevens worden verzameld en gebruikt en welke opties u hebt met betrekking tot persoonlijke informatie.

Door deze site te gebruiken, stemt u in met het verzamelen, gebruiken en overdragen van uw informatie in overeenstemming met dit privacybeleid.

 1. Verantwoordelijke instantie

Verantwoordelijke instantie voor het verzamelen, verwerken en gebruiken van uw persoonlijke gegevens door middel van de GDPR

db-Electrics BVBABredestraat 83
2180 Ekeren
+32 (0)479 93 53 49
info@db-electrics.be
BE 0508 970 876

Als u bezwaar wilt maken tegen het verzamelen, verwerken of gebruiken van uw gegevens door ons in overeenstemming met dit Privacybeleid als geheel of voor afzonderlijke maatregelen, kunt u uw bezwaarschrift richten aan de bovengenoemde verantwoordelijke instantie. U kunt dit privacybeleid op elk gewenst moment opslaan en afdrukken.

 

 1. Algemeen gebruik van de website

2.1. Toegangsgegevens

Wij verzamelen informatie over u wanneer u deze website gebruikt. We verzamelen automatisch informatie over uw gebruik en interactie met ons en registreren informatie over uw computer of mobiele apparaat. We verzamelen, bewaren en gebruiken gegevens over elke toegang tot ons online aanbod (zogenaamde serverlogbestanden). De toegangsgegevens omvatten de naam en URL van het opgehaalde bestand, de datum en tijd van ophalen, de hoeveelheid overgedragen gegevens, het bericht over het succesvol ophalen (HTTP-antwoordcode), het browsertype en de browserversie, het besturingssysteem, de verwijzende URL (dwz de eerder bezochte pagina ), IP-adres en de aanvragende provider.

Wij gebruiken deze loggegevens zonder toewijzing aan u of andere profilering voor statistische evaluaties ten behoeve van de werking, beveiliging en optimalisatie van ons online aanbod, maar ook voor de anonieme registratie van het aantal bezoekers van onze website (verkeer) en de omvang en aard van gebruik van onze website en diensten.

Op basis van deze informatie kunnen we gepersonaliseerde en op locatie gebaseerde inhoud bieden, verkeer analyseren, problemen oplossen en onze services verbeteren.

We behouden ons het recht voor om de loggegevens achteraf te herzien als er, op basis van concreet bewijs, een legitiem vermoeden bestaat van onwettig gebruik.

2.2. E-mail contact

Als u contact met ons opneemt (bijv. Via het contactformulier of e-mail), slaan wij uw gegevens op voor de verwerking van het verzoek en voor het geval er vervolgvragen rijzen.

We bewaren en gebruiken alleen andere persoonlijke gegevens als u hiermee instemt of als dit wettelijk is toegestaan ​​zonder speciale toestemming.

2.3. Google Analytics

We gebruiken Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van zogenaamde “cookies”, tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en waarmee u het gebruik van de website kunt analyseren. De informatie die door de cookie wordt gegenereerd over het gebruik van deze website door de bezoekers van de site, wordt meestal doorgestuurd naar een server van Google in de VS en daar opgeslagen.

Als IP-anonimisering echter is geactiveerd op deze website, wordt uw IP-adres vooraf door Google ingekort binnen lidstaten van de Europese Unie of andere partijen bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de VS verzonden en daar ingekort. IP-anonimisering is actief op deze website. Google zal deze informatie namens ons gebruiken om uw gebruik van de website te evalueren, om rapporten over de website-activiteit samen te stellen en om ons andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik.

Het IP-adres dat door Google Analytics wordt verstrekt als onderdeel van Google Analytics, wordt niet samengevoegd met andere Google-gegevens. U kunt het opslaan van cookies voorkomen door een overeenkomstige instelling van uw browsersoftware; Houd er echter rekening mee dat als u dit doet, u mogelijk niet alle functies van deze website zo volledig mogelijk kunt gebruiken.

Bovendien kunt u voorkomen dat Google de door de cookie gegenereerde gegevens en het gebruik van de website (inclusief uw IP-adres) verzamelt, evenals de verwerking van deze gegevens door Google door de browserplug-in te downloaden die beschikbaar is onder de volgende link en installeer: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en .

Als alternatief is het mogelijk om de opslag van cookies expliciet te verbieden bij het bezoeken van de website. Dit maakt de cookies niet.

2.4. Rechtsgrondslag en opslagduur

De rechtsgrondslag voor de gegevensverwerking in overeenstemming met de voorgaande paragrafen is artikel 6, lid 1, onder f) GDPR. Onze belangen in gegevensverwerking omvatten in het bijzonder het waarborgen van de werking en beveiliging van de website, het onderzoeken van de manier waarop de website door bezoekers wordt gebruikt en het vereenvoudigen van het gebruik van de website.

Tenzij specifiek vermeld, bewaren we persoonlijke gegevens slechts zolang als nodig is om de nagestreefde doelen te bereiken.

 

 1. Uw rechten als gegevensbeheerder

Onder toepasselijk recht hebt u verschillende rechten met betrekking tot uw persoonlijke gegevens. Als u deze rechten wilt doen gelden, stuurt u uw verzoek per e-mail of per post met een duidelijke identificatie van uw persoon naar het adres dat is vermeld in sectie 1.

Hieronder volgt een overzicht van uw rechten

3.1. Recht op bevestiging en informatie

U hebt op elk moment het recht om een ​​bevestiging van ons te verkrijgen over de verwerking van persoonsgegevens die op u betrekking hebben. Als dit het geval is, hebt u het recht om gratis informatie van ons te verkrijgen over de persoonlijke gegevens die u hebt opgeslagen, samen met een kopie van deze gegevens. Verder is er recht op de volgende informatie:

 1. de verwerkingsdoeleinden;
 2. de categorieën van persoonsgegevens die worden verwerkt;
 3. de ontvangers of categorieën ontvangers aan wie de persoonsgegevens zijn bekendgemaakt of nog worden bekendgemaakt, met name aan ontvangers in derde landen of internationale organisaties;
 4. indien mogelijk, de geplande duur waarvoor de persoonsgegevens worden opgeslagen of, indien dat niet mogelijk is, de criteria voor het bepalen van die duur;
 5. het recht op rectificatie of wissing van uw persoonsgegevens of beperking van de verwerking door de verantwoordelijke voor de verwerking of een recht om bezwaar te maken tegen dergelijke verwerking;
 6. het bestaan ​​van een recht op beroep bij een toezichthoudende autoriteit;
 7. als de persoonlijke gegevens niet bij u worden verzameld, alle beschikbare informatie over de bron van de gegevens;
 8. het bestaan ​​van geautomatiseerde besluitvorming, inclusief profilering, in overeenstemming met artikel 22 (1) en (4) AVG en, althans in deze gevallen, zinvolle informatie over de betrokken logica en de reikwijdte en de beoogde impact van dergelijke verwerking op u.

Als persoonsgegevens worden doorgegeven aan een derde land of aan een internationale organisatie, hebt u het recht om in verband met de overdracht op de hoogte te zijn van de passende waarborgen op grond van artikel 46 van de GDPR.

3.2. Recht op rectificatie

U hebt het recht om onmiddellijke correctie van onjuiste persoonlijke gegevens betreffende u te eisen. Rekening houdend met de doeleinden hiervan, hebt u het recht om de voltooiing van onvolledige persoonlijke gegevens te vragen, onder meer door middel van een aanvullende verklaring.

3.3. Recht op annulering (“recht om te worden vergeten”)

U hebt het recht om ons te vragen uw persoonlijke gegevens onverwijld te verwijderen en we zijn verplicht om uw persoonlijke gegevens onmiddellijk te verwijderen als een van de volgende dingen waar is:

 1. De persoonlijke gegevens zijn niet langer nodig voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld of anderszins zijn verwerkt.
 2. Zij trekken hun toestemming in waarvan de verwerking was gebaseerd in overeenstemming met artikel 6, lid 1 AVR (a) of artikel 9, lid 2, onder a) AVR en er is geen behoefte aan een andere rechtsgrondslag voor de verwerking.
 3. Overeenkomstig artikel 21, lid 1, van de AVG maakt u bezwaar tegen de verwerking en zijn er geen legitieme redenen voor de verwerking of hebt u bezwaar tegen de verwerking overeenkomstig artikel 21, lid 2 AVG.
 4. De persoonlijke gegevens werden onrechtmatig verwerkt.
 5. Het verwijderen van persoonlijke gegevens is vereist om te voldoen aan een wettelijke verplichting onder EU- of nationaal recht waaraan wij zijn onderworpen.
 6. De persoonsgegevens zijn verzameld met betrekking tot diensten van de informatiemaatschappij die worden aangeboden op grond van artikel 8, lid 1, van de AVG.

Als we de persoonsgegevens openbaar hebben gemaakt en we verplicht zijn deze te verwijderen, zullen we passende maatregelen nemen, inclusief technische middelen, om gegevenscontroleurs die de persoonsgegevens verwerken te informeren, rekening houdend met beschikbare technologie en implementatiekosten, die u hebt aangevraagd u verwijdert alle links naar dergelijke persoonlijke informatie of kopieën of replicaties van dergelijke persoonlijke informatie.

3.4. Recht op beperking van verwerking

U hebt het recht om ons te vragen de verwerking te beperken als een van de volgende voorwaarden van toepassing is:

 1. De juistheid van uw persoonlijke gegevens wordt door u gedurende een bepaalde periode betwist waardoor wij de juistheid van uw persoonlijke gegevens kunnen verifiëren.
 2. De verwerking is onwettig en u weigert de verwijdering van persoonlijke gegevens en in plaats daarvan de beperking van het gebruik van persoonlijke gegevens te eisen;
 3. We hebben niet langer uw persoonlijke gegevens nodig voor de doeleinden van verwerking, maar u hebt de informatie nodig om uw rechten te doen gelden, uit te oefenen of te verdedigen, of

U hebt bezwaar gemaakt tegen de verwerking in overeenstemming met artikel 21 (1) AVG, zolang het niet zeker is dat de legitieme redenen van onze onderneming de uwe overtreffen.

3.5. Recht op gegevensoverdracht

U hebt het recht om de persoonlijke informatie die u ons hebt verstrekt in een gestructureerd, gemeenschappelijk en machinaal leesbaar formaat te ontvangen en u hebt het recht om deze informatie ongehinderd door te geven aan een andere persoon, op voorwaarde dat:

 1. De verwerking is gebaseerd op een toestemming overeenkomstig artikel 6, lid 1, onder a) AVR of artikel 9, lid 2, onder a) AVG of een contract overeenkomstig artikel 6, lid 1, onder b) AVG; en
 2. De verwerking gebeurt met behulp van geautomatiseerde procedures.

Bij het uitoefenen van uw recht op gegevensportabiliteit in overeenstemming met paragraaf 1 heeft u het recht om te verkrijgen dat de persoonlijke gegevens rechtstreeks door ons worden doorgegeven aan een andere partij, voor zover dit technisch mogelijk is.

3.6. Recht om bezwaar aan te tekenen

U hebt het recht om op grond van uw eigen specifieke situatie bezwaar aan te tekenen, te allen tijde bezwaar te maken tegen de verwerking van persoonsgegevens die op u betrekking hebben overeenkomstig artikel 6 (1) (e) of (f) van de AVG; dit geldt ook voor profilering op basis van deze bepalingen. We verwerken niet langer persoonlijke informatie, tenzij we overtuigende, legitieme gronden voor verwerking kunnen aantonen die zwaarder wegen dan uw interesses, rechten en vrijheden, of de verwerking met het oog op het beweren, uitoefenen of verdedigen van juridische claims.

Als persoonlijke gegevens door ons worden verwerkt om direct mail te beheren, hebt u het recht om te allen tijde bezwaar te maken tegen de verwerking van persoonlijke gegevens met betrekking tot u met het doel van dergelijke advertenties; dit is ook van toepassing op profilering voor zover het verband houdt met dergelijke direct mail.

U hebt het recht om, om redenen van uw eigen specifieke situatie, bezwaar te maken tegen de verwerking van persoonsgegevens betreffende u voor wetenschappelijke of historische onderzoeksdoeleinden of voor statistische doeleinden op grond van artikel 89 (1) van de AVG, tenzij:, verwerking noodzakelijk is om een taak van algemeen belang vervullen.

3.7. Geautomatiseerde beslissingen inclusief profilering

U hebt het recht om niet te worden onderworpen aan een beslissing die uitsluitend is gebaseerd op geautomatiseerde verwerking – inclusief profilering – die rechtsgevolgen zal hebben of op vergelijkbare wijze op u van invloed is.

3.8. Recht om toestemming voor gegevensbescherming in te trekken

U hebt het recht om uw toestemming voor de verwerking van persoonlijke gegevens op elk gewenst moment in te trekken.

3.9. Het recht om te klagen bij een toezichthoudende autoriteit

U hebt het recht om een ​​klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit, met name in de lidstaat van uw woonplaats, uw betrekking of de plaats van de vermeende schending, dat u van mening bent dat de verwerking van uw persoonlijke gegevens onwettig is.

 

 1. Gegevensbeveiliging

We doen er alles aan om de veiligheid van uw gegevens te waarborgen binnen het kader van toepasselijke wetten en technische mogelijkheden voor gegevensbescherming.

Om uw gegevens te beschermen, handhaven we technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen die we altijd aanpassen aan de nieuwste technologie.

We garanderen ook niet dat ons aanbod op specifieke tijden beschikbaar zal zijn; Storingen, onderbrekingen of storingen kunnen niet worden uitgesloten. Van de servers die we gebruiken, wordt regelmatig een back-up gemaakt.

 

 1. Geautomatiseerde besluitvorming

Er is geen geautomatiseerde besluitvorming op basis van verzamelde persoonlijke gegevens.

 

 1. Openbaarmaking van gegevens aan derden, geen gegevensoverdracht naar niet-EU-landen

In principe gebruiken we uw persoonlijke gegevens alleen binnen ons bedrijf.

Indien en voor zover wij derden inschakelen bij het uitvoeren van contracten (zoals logistieke dienstverleners), zullen deze persoonlijke gegevens alleen worden ontvangen voor zover de transmissie vereist is voor de betreffende dienst.

In het geval dat we bepaalde delen van de gegevensverwerking (“orderverwerking”) uitbesteden, verplichten we verwerkers contractueel om persoonlijke gegevens alleen te gebruiken in overeenstemming met de vereisten van de gegevensbeschermingswetgeving en om de bescherming van de rechten van de betrokkene te waarborgen.

Gegevensoverdracht aan agentschappen of personen buiten de EU, met uitzondering van de in deze verklaring in punt 2.3 genoemde gevallen, vindt niet plaats en is niet gepland.

 

 1. Functionaris voor gegevensbescherming

Als u vragen of opmerkingen heeft over privacy, neem dan contact op met onze functionaris voor gegevensbescherming:

Filip De Beuckelaer: info@db-electrics.be